Inspektor nadzoru inwestorskiego – jakie ma prawa I obowiązki w procesie budowlanym

  1. Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?
  2. Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
  3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
  4. Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

W procesie budowlanym istotną rolę odgrywa inspektor nadzoru inwestorskiego. Pełni on funkcję kontrolno-nadzorczą i zapewnia zgodność przeprowadzanych prac z obowiązującymi przepisami i projektem. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma szereg konkretnych obowiązków. Przyjrzyj się bliżej roli tego specjalisty w procesie budowlanym. Poznaj prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowalnego. Może być nim jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Powinna mieć ona odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Pełnienie samodzielnej funkcji wymaga posiadania właściwych uprawnień do kierowania pracami w nieograniczonym zakresie. By je uzyskać niezbędne jest przystąpienie do egzaminu państwowego, który składa się z części pisemnej i ustnej. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie są na tyle szerokie, że niezbędne są także odpowiednie kompetencje miękkie, takie jak skrupulatność, rzetelność oraz zdolności interpersonalne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi być wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu – zapisz się na szkolenie z prawa budowlanego! Przygotuj się rzetelnie zarówno do części pisemnej, jak i ustnej z najlepszymi ekspertami!

Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Ustanowienie inspektora może nakazać organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę – dotyczy to obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego powyżej 2500 m3, obiektów wpisanych do rejestru zabytków, budynków powstających na terenie szkód górniczych, budowli wyższych niż 15 m oraz budowy mostów.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni kluczową funkcję w procesie budowlanym. Jego głównym zadaniem jest reprezentacja inwestora na budowie i kontrola zgodności realizacji z projektem.  Powinien bacznie analizować wszelkie zmiany, jakie pojawiają się w trakcie realizacji inwestycji i dbać o ich zgodność z wymogami formalnymi oraz wiedzą techniczną. Ponadto, inspektor ma obowiązek monitorować jakość wykonanych prac i dbać o to, aby spełniały one określone standardy. Uczestniczy również w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń oraz bierze udział w przekazywaniu obiektów do ich użytkowania. Potwierdza on wykonanie prac i usunięcie wad, a na życzenie inwestora kontroluje również rozliczenia budowy. Obowiązki inspektora nadzoru są zatem dosyć szerokie.

Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń. Do jego zadań należy również zlecanie badań (wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych), przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie wyrobów przy wykonywaniu robót budowlanych, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przeprowadzać wszelkie kontrole i może żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. Jest także uprawniony do wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru budowlanego jest szeroki, dlatego konieczne jest zdobycie odpowiednich uprawnień, które umożliwią mu skuteczne wykonywanie swoich zadań. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ma na celu zapewnienie odpowiedniej kontroli nad inwestycją oraz ochronę interesów inwestora.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami