Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych jest: SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego Jolanta Staniek z siedzibą w Warszawie,  (zwana dalej SBM Szkolenia)
 1. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest: Jolanta Staniek, email: biuro@sbm-szkolenia.pl 
 1. SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego przetwarza dane osobowe: 
  • Klientów – uczestników szkoleń
  • Osób zapisanych do Newslettera w Serwisie Internetowym
  • Osób, które wyraziły zgodę na przesłanie oferty,
  • Kontrahentów, z którymi współpracujemy 
  • Adresy e-mail uzyskane z ogólnodostępnych i upublicznionych źródeł
 1. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego należą m.in.:
  • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; adres zamieszkania;
  • dane niezbędne do wystawiania faktur VAT lub podpisywania umów.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy szkolenia – przez okres realizacji umowy, do jej zakończenia lub do upłynięcia okresu wskazanego w umowie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 1. w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakimi są:
  • edukacja w tematyce inwestycji budowlanych polegająca na organizacji szkoleń dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego np. dla inwestorów, wykonawców budowlanych, biur projektowych i architektonicznych, służb inwestorskich, wydziałów architektoniczno-budowlanych administracji publicznej i samorządowej itp.;
  • marketing bezpośredni naszych usług – do momentu ustania prawnie; uzasadnionego interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • dochodzenie roszczeń – do momentu zaspokojenia lub przedawnienia roszczeń.

5.1. CEL: realizacja umowy lub zamówienia PODSTAWA PRAWNA art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Państwem a SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, dane podane przez Państwa będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularzy wysłanych w wersji papierowej umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inne wydarzenie organizowane

przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, organizacji wydarzenia oraz w celu kontaktów z Państwem z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

5.2. CEL: kontakty biznesowe

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA : do dnia wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone do formularza elektronicznego (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego w wersji papierowej, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego do celu kontaktów biznesowych.

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego może skontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie, szkolenie lub inne wydarzenie.

Mogą Państwo otrzymywać informacje dotyczące usług szkoleniowych lub inne informacje mające związek z obszarami działalności SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego.

W przypadku, gdy są Państwo przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, z którym współpracuje SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego może także skontaktować się z Państwem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing i sprzedaż usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

5.3 CEL: Newsletter

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z Newslettera (cofnięcie zgody)

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania Newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Państwa w celu zapewnienia dostępu do aktualnych informacji o ofercie szkoleniowej SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego.

Zwracamy uwagę na to, że niezależnie od zgody na Newsletter, SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego może mieć podstawę do przetwarzania Państwa danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt 3.2).

5.4. CEL: odpowiedź na pytanie

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją Państwa prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy wysłać email na adres biuro@sbm-szkolenia.pl o treści: „cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

5.5. CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy Administratorem a innym podmiotem

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Państwa jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego a Państwa pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

5.6. CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych Administratora.

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracują lub gdy zostało wykonane na Państwa rzecz jakiekolwiek świadczenie.

5.7. CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego w wersji papierowej, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego. Dotyczy to sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego był zobowiązany do wykonania świadczenia na Państwa rzecz lub realizacji Państwa praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Konsekwencje niepodania danych

6.1 W przypadku formularzy elektronicznych (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego w wersji papierowej – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości udziału w szkoleniu, konferencji, innym wydarzeniu lub zapisu na Newsletter.

6.2 W przypadku danych zbieranych przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.

6.3 W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

7. Rezygnacja z Newslettera

W przypadku wyrażenia zgody na Newsletter – zgoda na Newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym Newsletterze lub skorzystać z Formularza kontaktowego lub wysłać e-mail z informacją o rezygnacji na adres e-mail:

biuro@sbm-szkolenia.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego zawarła pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych celem realizacji zadań, które świadczą na rzecz SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego usługi z następujących kategorii: finansowo-księgowe, hostingowe, trenerskie, prawne i windykacyjne, pocztowe i kurierskie.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od dnia pierwszego kontaktu w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.

10. Przysługuje Państwu prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych – tzn.  mogą Państwo zwrócić się do

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego z pytaniami dotyczącymi:

  • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
  • celów przetwarzania danych osobowych;
  • kategorii danych osobowych;
  • informacji o odbiorcach danych osobowych;
  • informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
  • informacji o przysługujących Państwu prawach związanych z danymi osobowymi;
  • informacji o źródłach danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Państwa;
  • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Państwa na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Mogą także zwrócić się do nas Państwo z prośbą o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

 1. Prawo do sprostowania danych tzn. prawo do żądania korekty Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych mają Państwo prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego odpowiedniego oświadczenia.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania tzn. prawo do żądania „zablokowania” Państwa danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:
  • kwestionowania przez Państwa prawidłowości Państwa danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
  • wniesienia przez Państwa sprzeciwu (więcej informacji o sprzeciwie w pkt 10. g)
  • „Zablokowanie” Państwa danych polega na tym, że SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie będzie mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).
 1. Prawo do przenoszenia danych tzn. prawo do żądania od SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego wydania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Mają Państwo także prawo do żądania od SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Państwa dane są przetwarzane:

  • na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
  • w sposób zautomatyzowany.

Państwa prawo do żądania usunięcia danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

 1. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – tzn. prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
  • Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
  • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofali Państwo zgodę lub wnieśli sprzeciw).
 1. Prawo do cofnięcia zgody tzn. prawo do cofnięcia Państwa zgody w dowolnym momencie, np. poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody mogą także Państwo skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w Serwisie Internetowym zakładce

Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego nie będzie mogło realizować dla Państwa usług, których podstawą była Państwa zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 1. Prawo do sprzeciwu – tzn. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Państwa  danych  osobowych  jeśli  takie  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie

uzasadnionego prawnie interesu SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego (więcej informacji o pojęciu uzasadnionego prawnie interesu w pkt 5).

Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

  • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych osobowych;
  • przetwarzania danych osobowych do innych celów – SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne
  • wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego i nie dotyczy ono przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wykonania umowy, zgody lub innych podstawach prawnych (więcej informacji o podstawach prawnych przetwarzania w pkt 5) .

 1. Prawo do wniesienia skargi – tzn. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 1. Są Państwo uprawnieni do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:
 1. pisemnie na adres:

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego 

ul. Wólczyńska 61/24, 01-931 Warszawa

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 721212186
 2. mailowo na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

12. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres:

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego 

ul. Wólczyńska 61/24, 01-931 Warszawa

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 721212186

 1. mailowo na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami