Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego Jolanta Staniek z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 61/24; NIP: 5541266031, Regon: 386555285, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego dla spraw gospodarki (zwana dalej „Organizatorem”).

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

Szkolenia otwarte stacjonarne, przeprowadzane na odległość (webinary) lub w formule hybrydowej (stacjonarne + online), zwane dalej „Szkoleniem” to szkolenia w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w Serwisie Internetowym Organizatora www.sbm-szkolenia.pl. Lista szkoleń jest zmienna.

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych szkoleń w każdym czasie.

ZAMAWIAJĄCY (PŁATNIK SZKOLENIA): – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego , osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu.

OSOBA ZGŁASZAJĄCA: Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO umocowany do zawarcia umowy w jego imieniu.

UCZESTNIK: Osoba/y, którą ZAMAWIAJĄCY skierował do udziału w szkoleniu.

ZGŁOSZENIE, KARTA ZGŁOSZENIA: Formularz, który wypełnia Zamawiający w celu wzięcia udziału w szkoleniu, będący jednocześnie umową pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a ORGANIZATOREM, który Organizator przygotowuje indywidualnie dla każdego Szkolenia i który stanowi jego integralną część.

Formularz znajduje się w Serwisie Internetowym Organizatora www.sbm-szkolenia.pl w formie on-line lub do wydruku. Organizator może go przesłać również drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

 

§ 1. ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie przez Zamawiającego wypełnionej poprawnie KARTY ZGŁOSZENIA:

– e-mailem na adres biuro@sbm-szkolenia.pl

– on-line poprzez formularz na stronie www.sbm-szkolenia.pl
– drogą tradycyjną na adres biura Organizatora

2. SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego w wyjątkowych przypadkach akceptuje wewnętrzny druk formularza zgłoszeniowego przygotowany przez Zamawiającego opatrzony podpisem oraz pieczątką. W takich przypadkach Zamawiający jest zobligowany do podpisania odrębnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

3. Przesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Przesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego a Zamawiającym, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

5. Po otrzymaniu Karty zgłoszenia Organizator dokonuje wpisu zgłoszonej osoby bądź osób na listę uczestników lub listę rezerwową w przypadku wyczerpania się miejsc.

6. Potwierdzenie udziału w szkoleniu następuje w terminie 5 dni przed Szkoleniem za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawiera również szczegóły organizacyjne związane ze Szkoleniem oraz fakturę Proforma.

7. W przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji Szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 5 dni przed terminem Szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników lub do odwołania Szkolenia (nie później jednak niż na 3 dni robocze przed Szkoleniem).

8. Organizator zastrzega, że warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu osób fizycznych będących Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] KC jest:

a/ wniesienie pełnej opłaty najpóźniej 3 dni robocze przed terminem Szkolenia.

b/ wyrażenie zgody w formie pisemnej na rozpoczęcie świadczenia usługi Szkolenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, co oznacza, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.

9. W przypadku gdy osoba fizyczna będąca Konsumentem nie spełnieni warunków zawartych w § 1 pkt. 8 ppkt a),b) zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników Szkolenia.

10. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.sbm-szkolenia.pl

§ 2. ZMIANA LUB ODWOŁANIE TERMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

2. Informacja o odwołaniu lub przesunięciu terminu Szkolenia spowodowana niewystarczającą ilością uczestników zostanie przesłana do Zamawiającego zgodnie z danymi podanymi na „Karcie Zgłoszenia” drogą elektroniczną (e-mail) nie później niż 3 dni robocze przed Szkoleniem.

3. W przypadku zmiany terminu Szkolenia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w szkoleniu nie ponosząc żadnych kosztów jeśli zaproponowany termin mu nie odpowiada.

Jeśli jednak Zamawiający zaakceptował zaproponowany przez Organizatora kolejny termin Szkolenia w formie wiadomości email, wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z niniejszym Regulaminem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu Szkolenia w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności takich jak nagła niedyspozycja trenera, czynniki pogodowe itp.

5. W przypadku odwołania Szkolenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z powodu sytuacji losowych SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego zwraca Zamawiającemu w całości wpłaconą kwotę opłaty za Szkolenie. Zwrot nastąpi do 7 dni od zaplanowanej daty Szkolenia na numer konta, z którego została przesłana opłata za Szkolenie.

6. W przypadku odwołania Szkolenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub zaistnienia sytuacji losowej Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty nie objęte ceną Szkolenia.

§ 3. ZMIANA TRENERA SZKOLENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego szkolenie w przypadku zaistnienia sytuacji losowych i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 4. ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA STACJONARNEGO

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia stacjonarnego przedstawionego w ofercie, na obiekt znajdujący się w tym samym mieście i o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

2. Organizator zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich uczestników Szkolenia o zmianie miejsca nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem Szkolenia stacjonarnego.

§ 5. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga od Zgłaszającego FORMY PISEMNEJ. Rezygnację należy przesłać do Organizatora:

– drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@sbm-szkolenia.pl nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem Szkolenia w godzinach pracy biura Organizatora 8.00-16.00 (liczy się data wpłynięcia odwołania do Organizatora). Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. W przypadku rezerwacji obejmujących szkolenie wraz z zakwaterowaniem, rezygnacja w późniejszym terminie niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 100% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu i 100% kosztów zakwaterowania.

Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.

2. W przypadku prawidłowo zgłoszonej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu opisanej w § 5. pkt. 1 Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów Szkolenia i przysługuje mu w całości zwrot wpłaconej za szkolenie kwoty.

3. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem Szkolenia Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny Szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek.

4. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w dniu rozpoczęcia Szkolenia Zamawiający ponosi 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu bez uwzględniania ewentualnych zniżek.

5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa w Szkoleniu bez uwzględnienia ewentualnych zniżek.

6. Nie dokonanie płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w Szkoleniu.

7. Jeśli Zamawiający zgłosi swój udział w szkoleniu później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem w przypadku jego prawidłowej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zastosowanie mają zasady ujęte w § 5. pkt. 3,4,5,6 niniejszego Regulaminu. W tym przypadku oznacza to, że uczestnik nie ma już możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.

§ 6. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22 [1] KODEKSU CYWILNEGO

1. Zamawiający będący konsumentem, zgodnie z art. 27 u.p.k. z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) w terminie 14 dni od zawarcia umowy na świadczenie usługi Szkolenia ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail biuro@sbm-szkolenia.pl zgodnie z poniższym wzorem:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Dane Przedsiębiorcy: SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego Jolanta Staniek z siedzibą w Warszawie 01-931; ul. Wólczyńska 61/24; NIP 5541266031, REGON: 386555285

Dane Konsumenta:

Imię i Nazwisko ……………………………………………..
Adres………………………………………………………………………. Nr. telefonu/adres e-mail ………………………………….
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy usług szkoleniowych zawartej dnia …………………….roku.
………………………………………
Podpis Konsumenta ………………………
Data, miejscowość ………………………………………….

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z zastrzeżeniem § 6 pkt 3, 4 co oznacza, że wszystkie wniesione przez niego opłaty zostają zwrócone. Zwrot nastąpi niezwłocznie na numer konta, z którego została przesłana opłata za Szkolenie.

3. SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego informuje, że prawo odstąpienia od Umowy na świadczenie usług szkoleniowych nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Organizator wykonał częściowo lub w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem Szkolenia otwartego, tj. po przystąpieniu przez Organizatora do wykonywania umowy poprzez rozpoczęcie organizowania Szkolenia otwartego, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Z uwagi na specyfikę Szkoleń otwartych, koszty spełnienia świadczenia są naliczane zgodnie z zasadami ujętymi w § 4. pkt. 3,4,5,6 niniejszego Regulaminu. Koszty te nie mogą być wyższe niż regularna cena Szkolenia.

§ 7. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE

1. Przesłanie Karty zgłoszenia niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

2. Płatność za Szkolenie odbywa się przed Szkoleniem. Na prośbę Zamawiającego Organizator może wyrazić zgodę na uregulowanie płatności po Szkoleniu i ustalić termin zapłaty.

3. W przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po zrealizowanym szkoleniu.

4. Brak dokonania płatności przed terminem Szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w Szkoleniu.

5. Opłatę za Szkolenie należy przesłać na nr konta Organizatora:

69 1020 1185 0000 4202 0303 4063
PKO BP SA
BIC SWIFT: BPKOPLPW

6. Organizator wystawia fakturę VAT w dniu Szkolenia i wysyła ją drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail lub przygotowuje w formie drukowanej. Faktura w formie drukowanej jest przekazywana Uczestnikom podczas Szkolenia lub przysłana pod wskazany adres drogą pocztową w ciągu 7 dni od daty Szkolenia.

7. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty.

§ 8. KOSZT SZKOLENIA

1. Koszt Szkolenia podawany jest w cenach netto od osoby. O ile Organizator nie zaznaczy w ofercie, że stawka podatku VAT=zw, do ceny Szkolenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

2. Na podstawie art.43 ust. 1 pkt 29) lit c) Ustawy o VAT oraz par.13 ust 1 pkt.20 rozporządzenia Ministra finansów z 4 kwietnia 2011 w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane są zwolnione z Vat. Zamawiający jest zobowiązany do złożenia stosownego Oświadczenia wraz z Kartą zgłoszenia (wzór dostępny na stronie www.sbm-szkolenia.pl )

3. W ramach ceny Szkolenia Organizator zobowiązuje się do:

 • Przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkolenia w temacie określonym w formularzu zgłoszeniowym
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia.
 • Zapewnienia odpowiedniej sali konferencyjnej do przeprowadzenia Szkolenia stacjonarnego
 • Zapewnienie odpowiedniej platformy internetowej niezbędnej do przeprowadzenia Szkolenia ONLINE, do której każdy zgłoszony uczestnik będzie się mógł zalogować oraz zadawać pytania w formie czatu lub przez połączenie głosowe
 • Dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 • Wystawienia Uczestnikowi imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kwalifikacje oraz uczestnictwo w Szkoleniu w formie elektronicznej
 • Umożliwienie uczestnikom zadawania pytań w formie mailowej lub telefonicznie do 7 dni po zakończonym szkoleniu.

§ 9. KONSULTACJE POSZKOLENIOWE

1. W ramach Szkoleń otwartych Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

2. Forma konsultacji: zadawanie pytań w formie mailowej lub telefonicznie do 7 dni po zakończonym szkoleniu.

3. Czas oczekiwania na odpowiedź eksperta w przypadku konsultacji drogą mailową: standardowo do 7 dni roboczych (czas oczekiwania może się wydłużyć w przypadku niedostępności eksperta).

4. W ramach konsultacji poszkoleniowych trenerzy SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego nie udzielają porad prawnych.

5. Wszystkie przygotowane przez ekspertów SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego odpowiedzi w ramach konsultacji poszkoleniowych służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy zdobytej podczas Szkolenia i mają charakter informacyjny.

6. W przypadku zapytań wykraczających poza program zrealizowanego Szkolenia, eksperci SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego nie są zobligowani do udzielenia odpowiedzi.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE i POKREWNE

1. Prezentacje i materiały używane podczas Szkoleń, stanowią własność intelektualną trenerów SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego i są chronione prawami autorskimi.
2. Żaden utwór, w tym prezentacje i materiały ze Szkolenia, nagrania etc., nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

3. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie szkolenia oraz otrzymanych materiałów jest zabronione.

4. Zabronione jest udostępnianie szkolenia w trakcie jego trwania i odtwarzania osobom trzecim, niezarejestrowanym na szkolenie bez zgody Organizatora.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. Administratorem danych osobowych jest: SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego Jolanta Staniek z siedzibą w Warszawie, (zwana dalej SBM Szkolenia)

2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest: Jolanta Staniek, email: biuro@sbm-szkolenia.pl

3. SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego przetwarza dane osobowe:

 • Klientów – uczestników szkoleń
 • Osób zapisanych do Newslettera w Serwisie Internetowym
 • Osób, które wyraziły zgodę na przesłanie oferty,
 • Kontrahentów, z którymi współpracujemy
 • Adresy e-mail uzyskane z ogólnodostępnych i upublicznionych źródeł

4. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; adres zamieszkania;
 • dane niezbędne do wystawiania faktur VAT lub podpisywania umów.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy szkolenia – przez okres realizacji umowy, do jej zakończenia lub do upłynięcia okresu wskazanego w umowie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

c) w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakimi są:

 • edukacja w tematyce inwestycji budowlanych polegająca na organizacji szkoleń dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego np. dla inwestorów, wykonawców budowlanych, biur projektowych i architektonicznych, służb inwestorskich, wydziałów architektoniczno-budowlanych administracji publicznej i samorządowej itp.;
 • marketing bezpośredni naszych usług – do momentu ustania prawnie; uzasadnionego interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • dochodzenie roszczeń – do momentu zaspokojenia lub przedawnienia roszczeń.

5.1. CEL: realizacja umowy lub zamówienia PODSTAWA PRAWNA art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Państwem a SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, dane podane przez Państwa będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularzy wysłanych w wersji papierowej umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inne wydarzenie organizowane przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, organizacji wydarzenia oraz w celu kontaktów z Państwem z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

5.2. CEL: kontakty biznesowe

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA : do dnia wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone do formularza elektronicznego (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego w wersji papierowej, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego do celu kontaktów biznesowych.

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego może skontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie, szkolenie lub inne wydarzenie.

Mogą Państwo otrzymywać informacje dotyczące usług szkoleniowych lub inne informacje mające związek z obszarami działalności SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego.

W przypadku, gdy są Państwo przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, z którym współpracuje SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego może także skontaktować się z Państwem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing i sprzedaż usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

5.3 CEL: Newsletter

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z Newslettera (cofnięcie zgody)

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania Newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Państwa w celu zapewnienia dostępu do aktualnych informacji o ofercie szkoleniowej SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego.

Zwracamy uwagę na to, że niezależnie od zgody na Newsletter, SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego może mieć podstawę do przetwarzania Państwa danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt 3.2).

5.4. CEL: odpowiedź na pytanie

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)
W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją Państwa prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy wysłać email na adres biuro@sbm-szkolenia.pl o treści: „cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

5.5. CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy Administratorem a innym podmiotem

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Państwa jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego a Państwa pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

5.6. CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych Administratora.

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracują lub gdy zostało wykonane na Państwa rzecz jakiekolwiek świadczenie.

5.7. CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego w wersji papierowej, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego. Dotyczy to sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego był zobowiązany do wykonania świadczenia na Państwa rzecz lub realizacji Państwa praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Konsekwencje niepodania danych

6.1 W przypadku formularzy elektronicznych (formularz on-line lub scan formularza wysłany e-mailem), formularza wysłanego w wersji papierowej – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości udziału w szkoleniu, konferencji, innym wydarzeniu lub zapisu na Newsletter.

6.2 W przypadku danych zbieranych przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.

6.3 W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

7. Rezygnacja z Newslettera

W przypadku wyrażenia zgody na Newsletter – zgoda na Newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym Newsletterze lub skorzystać z Formularza kontaktowego lub wysłać e-mail z informacją o rezygnacji na adres e-mail:
biuro@sbm-szkolenia.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego zawarła pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych celem realizacji zadań, które świadczą na rzecz SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego usługi z następujących kategorii: finansowo-księgowe, audytorskie, hostingowe, trenerskie, prawne i windykacyjne, pocztowe i kurierskie.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od dnia pierwszego kontaktu w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.

10. Przysługuje Państwu prawo do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych – tzn. mogą Państwo zwrócić się doSBM Centrum Szkolenia Ustawicznego z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania danych osobowych;
 • kategorii danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Państwu prawach związanych z danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Państwa;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Państwa na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Mogą także zwrócić się do nas Państwo z prośbą o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

b) Prawo do sprostowania danych – tzn. prawo do żądania korekty Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych mają Państwo prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego odpowiedniego oświadczenia.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania – tzn. prawo do żądania „zablokowania” Państwa danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

 • kwestionowania przez Państwa prawidłowości Państwa danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • wniesienia przez Państwa sprzeciwu (więcej informacji o sprzeciwie w pkt 10. g)
 • „Zablokowanie” Państwa danych polega na tym, że SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie będzie mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

d) Prawo do przenoszenia danych – tzn. prawo do żądania od SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego wydania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Mają Państwo także prawo do żądania od SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Państwa dane są przetwarzane:

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

Państwa prawo do żądania usunięcia danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

e) Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – tzn. prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

 • Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofali Państwo zgodę lub wnieśli sprzeciw).

f) Prawo do cofnięcia zgody – tzn. prawo do cofnięcia Państwa zgody w dowolnym momencie, np. poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody mogą także Państwo skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w Serwisie Internetowym zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego nie będzie mogło realizować dla Państwa usług, których podstawą była Państwa zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

g) Prawo do sprzeciwu – tzn. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie
uzasadnionego prawnie interesu SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego (więcej informacji o pojęciu uzasadnionego prawnie interesu w pkt 5).

Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne
 • wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego i nie dotyczy ono przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wykonania umowy, zgody lub innych podstawach prawnych (więcej informacji o podstawach prawnych przetwarzania w pkt 5) .

h) Prawo do wniesienia skargi – tzn. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

11. Są Państwo uprawnieni do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

a) pisemnie na adres:

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego
ul. Wólczyńska 61/24, 01-931 Warszawa
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 721212186
c) mailowo na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

12. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres:

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego
ul. Wólczyńska 61/24, 01-931 Warszawa
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 721212186

c) mailowo na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

 

§ 12. REKLAMACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego stosuje Procedurę Reklamacji Usługi Szkoleniowej zgodnie z treścią poniżej.

1.Każdy uczestnik szkolenia otwartego realizowanego przez SBM CSU, ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.).

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (faksem, e-mailem lub pocztą tradycyjną) w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) tytuł i termin szkolenia wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
b) imię i nazwisko trenera prowadzącego zajęcia;
c) szczegółowy opis problemu;
d) dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez SBM CSU informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników szkolenia, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników danego szkolenia, którzy wypełnili ankietę ewaluacyjną, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja usługi szkoleniowej zostanie uwzględniona w przypadku, gdy łączna liczba punktów ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych będzie stanowiła mniej niż 60% wszystkich możliwych punktów do uzyskania. W przypadku gdy średnia ocen będzie stanowiła więcej niż 60% punktów możliwych do uzyskania, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:
a) bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe,
b) bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
b) zwrot części poniesionych kosztów,
c) zwrot całości poniesionych kosztów:
-wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia.

7. SBM CSU zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §12 pkt 2.

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wprowadza dalej idącą odpowiedzialność.

3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia,
jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

4. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu łączy internetowych, poczty elektronicznej, oprogramowania oraz sprzętu technicznego Zamawiającego, które mogłyby zaistnieć w trakcie Szkolenia przeprowadzanego na odległość.
5. W przypadku Szkolenia przeprowadzanego na odległość Organizator zastrzega sobie prawo do wylogowania Uczestnika ze Szkolenia, bez zwrotu kosztó w, jeżeli Uczestnik w trakcie Szkolenia będzie zakłócał Szkolenie, a w szczególności poprzez publiczne używanie treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nieetyczne, czy wulgarne.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia stacjonarnego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestnika szkolenia dlatego wszelkie sytuacje losowe, które będą miały miejsce na szkoleniu (np. wybicie palca) podlegają ewentualnemu ubezpieczeniu prywatnemu i nie mają żadnych konsekwencji dla Organizatora.

 

§ 14. POLITYKA COOKIES

Strona www.sbm-szkolenia.pl nie wykorzystuje programów do analizowania plików cookies, a jedynie w celu prawidłowego wyświetlania strony oraz przechowywania tymczasowych informacji.

 § 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych Umów.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów.

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych, powszechnie dostępnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych w regulaminach instytucji prowadzących takie postępowania, w szczególności: miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów i Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Inspekcji Handlowej.

5. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Warunkiem uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu w Serwisie Internetowym www.sbm-szkolenia.pl . Zmienionego Regulaminu nie stosuje się do Umów zawartych przed jego wejściem w życie.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2023 roku.

 

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami