Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych – formalności prawne

 

  1. Roboty budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
  2. Wniosek do konserwatora zabytków o pozwolenie na budowę
  3. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego z konserwatorem zabytków

Roboty budowlane w obrębie obiektów zabytkowych lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków są skomplikowane nie tylko ze względu na wymagania techniczne, ale także ze względu na rygorystyczne regulacje prawne. Wszystko to ma na celu zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego kraju. Przeprowadzenie prac wymaga uzyskania odpowiednich formalności. Sprawdź, co musisz zrobić!

Roboty budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Główne wyzwanie dla budownictwa w takich obszarach polega na zapewnieniu, że wszelkie prace nie wpłyną negatywnie na wartość historyczną, artystyczną lub naukową zabytku. To oznacza, że wszystkie prace muszą być przeprowadzone z najwyższą starannością. Zanim jakiekolwiek prace zostaną przeprowadzone, konieczne jest uzyskanie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Z wnioskiem może wystąpić osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która posiada tytuł prawny do korzystania z zabytku.

Wniosek do konserwatora zabytków o pozwolenie na budowę

Pierwszym krokiem w realizacji projektu budowlanego jest złożenie wniosku do konserwatora zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis planowanych robót oraz sposób, w jaki zostaną one przeprowadzone, aby minimalizować wpływ na obiekt zabytkowy. Z kolei w przypadku obiektu budowlanego i obszaru niewpisanego do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Podejmuje on decyzję w ciągu 30 dni od momentu doręczenia wniosku. Brak stanowiska wiąże się z brakiem zastrzeżeń.

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego z konserwatorem zabytków

We wniosku powinny znaleźć się odpowiednie dane – imię, nazwisko i adres lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy, wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia, informacja o przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, dane osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej nadzór inwestorski. Należy również dołączyć projekt budowlany, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika robót i nadzoru inwestorskiego, a także dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z zabytku.

Mimo, że organy administracji budowlanej mogą uznać, że nie ma żadnych przeszkód technicznych ani formalnych do przystąpienia do budowy, negatywna opinia wyrażona przez konserwatora zabytków może całkowicie zablokować proces. Zanim więc przystąpisz do jakichkolwiek prac – wykonaj odpowiednie kroki i zadbaj o wszelkie formalności.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami