Statut

Statut

 

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego z siedzibą w Warszawie 01-931, ul. Wólczyńska 61 lok.24,

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, zwany dalej „Centrum”, został założony przez Jolantę Staniek jako niepubliczna, pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego dla dorosłych, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

§ 2

Centrum, po spełnieniu wymogów regulacyjnych, może ubiegać się o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych samorządu terytorialnego właściwego dla siedziby placówki. – w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1990r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 nr 67poz. 329 z późniejszymi zmianami).

§ 3

Nadzór nad Centrum sprawuje Jolanta Staniek

§ 4 .

1. Centrum powołuje i likwiduje Jolanta Staniek 

2.Terenem działania Centrum jest Rzeczpospolita Polska.

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM

§ 5

Do zadań Centrum należy:

1. Zaspokajanie potrzeb osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia i dokształcania, zdobywania nowych umiejętności.

2. Organizowanie i prowadzenie szkolenia  i doskonalenia w różnych formach pozaszkolnych, w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym, w postaci kursów szkoleniowych, seminariów, zajęć warsztatowych, odczytów, prezentacji, konferencji, kursokonferencji, sympozjów, pokazów wystawienniczych, dyskusji panelowych i tym podobnych, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. webinarów i e-learningu.

3. Wdrażanie innowacyjnych form , metod i technik nauczania.

4. Przygotowywanie odpowiednich programów, materiałów, pomocy dydaktycznych oraz rozwijanie bazy dydaktycznej.

ORGANIZACJA CENTRUM

§ 6

1. Centrum kieruje jednoosobowo dyrektor zarządzający („Dyrektor”).

2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Jolanta Staniek

4. Do zadań dyrektora Centrum należy:

a) organizowanie pracy Centrum

b) zatrudnianie kadry dydaktycznej – wykładowców oraz pracowników administracyjnych.

c) powoływanie – w zależności od potrzeb – Rady Programowej jako organu opiniodawczego oraz określenie jej zadań.

d) przedkładanie Dyrektorowi Zarządzającemu projektu umów o współpracy z innymi placówkami, instytucjami, uczelniami wyższymi, organizacjami, fundacjami i innymi podmiotami gospodarczymi. 

e) organizowanie naboru słuchaczy

f) zapewnienie organizacyjne różnych form i typów szkoleń

g) zapewnienie prawidłowego przebiegu szkolenia i właściwego nadzoru nad nim.

§ 7

1.Podstawową strukturą organizacyjną w działalności Centrum jest grupa dydaktyczna.

Grupę stanowi określona liczba osób – słuchaczy, dobieranych według kryteriów potrzeb i umiejętności.

Grupa realizuje założony program nauczania w odpowiednim czasie zadanym programem nauczania.

2. Przyjmuje się maksymalną liczbę słuchaczy:

– dla stacjonarnych kursów i warsztatów szkoleniowych i dokształcających i tym podobnych – 60 osób

– dla stacjonarnych seminariów, pokazów, prezentacji- osób 80

– dla stacjonarnych konferencji naukowo- technicznych – 450 osób

3. Przyjmuje się, że liczba słuchaczy dla form kształcenia na odległość – webinar, e-learning – będzie dostosowana do możliwości technicznych platform i innych narzędzi teleinformatycznych.

§ 8

Słuchacze mają prawo do :

1. Wnoszenia uwag dotyczących przebiegu i treści zajęć

2. Wnioskowania – w uzasadnionych przypadkach – o zmianę grupy

3. Egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez Centrum

4. Uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu i o jego ukończeniu

5. Ubezpieczenia od NW dla uczestników szkolenia kursowego

§9

Do obowiązków słuchaczy należy:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, zgodnie z udostępnionym przez organizatora planem zajęć, dostosowanym do formy tych zajęć.

2. Przestrzeganie regulaminu wewnętrznego szkolenia.

3. Przestrzeganie przepisów o porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

4. Wniesienie stosownych opłat w wysokości i terminach ustalonych dla danej formy szkolenia.

§10.

Prawa i obowiązki pracowników Centrum określają umowy o pracę oraz zakresy obowiązków, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

§11.

Centrum zatrudnia wykładowców w zależności od potrzeb merytorycznych i organizacyjnych wynikających z konkretnej formy szkolenia.

Preferowane jest zatrudnianie wykładowców wysoko kwalifikowanych – minimalnie w stopniu  inżyniera/magistra właściwych kierunków z uwzględnieniem- w miarę potrzeb, zależnie od

formy szkolenia – przygotowania pedagogicznego.

§ 12.

Centrum jest zobowiązany do wydawania słuchaczom – uczestnikom kursów szkoleniowych przygotowawczych do egzaminów – odpowiednich zaświadczeń, określonych przepisami. Zaświadczenia powyższe podlegają rejestracji.

UZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM

§ 13

Środki finansowe na prowadzenie działalności Centrum – w ramach działalności

gospodarczej SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego – pochodzą z opłat wnoszonych przez słuchaczy lub z realizacji umów zawieranych przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego z

innymi podmiotami.

§ 14

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego Jolanta Staniek jest podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność na zasadach rynkowych.

§ 15

Gospodarka finansowa SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego – Księga Przychodów i Rozchodów.

§ 16

Podstawą działalności gospodarczo – finansowej SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej Centrum – jest plan (preliminarz).

§17

Wysokość opłat za usługi świadczone przez Centrum określają preliminarze kosztów uwzględniające ekonomicznie uzasadnione podstawy tych opłat.

§ 18

Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają odrębne przepisy.

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego 

składane są przez Jolantę Staniek – Założyciela, Dyrektora Zarządzającego SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego z siedzibą w Warszawie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Centrum może być zlikwidowane wyłącznie po zrealizowaniu programu szkolenia grupy z ostatniego naboru, w drodze decyzji Jolanty  Staniek.

O ile Centrum dokona wpisu do ewidencji placówek oświatowych, Założyciel jest zobowiązana zawiadomić o likwidacji właściwy organ samorządu terytorialnego.

§ 21

Niniejszy STATUT został przyjęty i zatwierdzony przez Jolantę Staniek – Założyciela w dniu 03.08.2020r.

Jolanta Staniek

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami