„Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane”

Zapraszamy na retransmisję specjalistycznego szkolenia online

N

dowiesz się m.in. jaki jest aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, realizacje objęte obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia obiektu lub wykonania robót budowlanych

N

otrzymasz 3dniowy dostęp do wykładu

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane

RETRANSMISJA
dostępna od

maja 2021

160 zł (zw. z VAT)

dostęp do retransmisji w uzgodnionym terminie

JAK TO DZIAŁA :

A

zarejestruj swój udział poprzez wypełnienie formularza poniżej

A

otrzymasz na wskazany adres mailowy link do szkolenia

A

odtwarzaj i ucz się ile chcesz (3 dniowy dostęp)

WYKŁADOWCA: DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi  liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

PROGRAM SZKOLENIA część I:

 •  Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane
 • Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, definicje Prawa zamówień publicznych i Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw
 • Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, bieżąca konserwacja i implikacje właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych
 • Decyzje administracyjne poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, w tym decyzja planistyczna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie konserwatorskie
 • Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
 • Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu, jesienna nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dotyczącego projektu budowlanego
 • Aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, realizacje objęte obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia obiektu lub wykonania robót budowlanych
 • Aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, realizacje objęte obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia obiektu lub wykonania robót budowlanych
 • Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu
 • Przebieg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna
 • Przebieg procedury przy zgłaszaniu zamiaru wykonania robót budowlanych

PROGRAM SZKOLENIA część II:

 • Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi
 • Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, nowa możliwość przeniesienia zgłoszenia
 • Podstawowe obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
 • Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót.
 • Kontrola zakończonej budowy wykonywania przez służby nadzoru budowlanego
 • Nowe regulacje dotyczące wykonywania robót budowlanych przy obiektach zabytkowych
 • Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego

Szkolenie skierowane jest do:

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

deweloperów

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

urzędu nadzoru budowlanego

N

organów administracji samorządowej

Zapisz się na retransmisje! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami