UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ICH RODZAJE

Niezbędne informacje poniżej.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ICH RODZAJE

Uzyskanie uprawnień budowlanych jest konieczne, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Takie funkcje pełni: kierownik budowy lub robót budowlanych, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

Dz.U.2020.1333 t.j.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12. [Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – definicja, podstawa wykonywania; uprawnienia budowlane]
1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
1) 9 projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony).

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

Osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne są zobowiązane wykonywać swoje funkcje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami , jak również z należytą starannością, bezpieczeństwem, jakością pracy i właściwą organizacją.

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz praktyczne zastosowanie wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa(PIIB) .

 

Uprawnienia budowlane są udzielane w następujących specjalnościach:

N

architektonicznej

N

konstrukcyjno-budowlanej

N

inżynieryjnej :

  • mostowej
  • drogowej
  • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
  • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
  • hydrotechnicznej
  • wyburzeniowej
N

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń :

  • telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych

Chcesz dołączyć do kursu ? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą jak i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz kursy i SzkoleniaKontakt z nami