Jak uzupełniać dziennik budowy domu jednorodzinnego?

 

  1. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
  2. Jak wypełnić dziennik budowy domu jednorodzinnego?
  3. Wpisy do dziennika budowy domu jednorodzinnego
  4. Brak wpisów w dzienniku budowy – konsekwencje

Dziennik budowy jest istotnym dokumentem na każdym placu budowy, w tym budowy domu jednorodzinnego. Przedstawia pełny zapis podjętych działań i jest niezbędny dla prawidłowego nadzoru nad pracami budowlanymi. Powinien być prowadzony oddzielnie, dla każdego obiektu budowlanego. Jak uzupełnić dziennik budowy poprawnie i co powinno się w nim znaleźć?

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy. Wymaga tego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dziennik budowy domu jednorodzinnego można uzyskać przez Internet (Elektroniczny Dziennik Budowy), w urzędzie lub listownie. W przypadku EDB wystarczy wejść na stronę, utworzyć konto w systemie logując się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu, a następnie złożyć wniosek. Usługa jest bezpłatna. Jeżeli zdecydujesz się na papierową wersję, którą możesz kupić w sklepie wraz z wnioskiem, należy zanieść ją lub wysłać listem poleconym do właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego. W takim przypadku rejestracja dziennika budowy trwa około 3 dni.

Jak wypełnić dziennik budowy domu jednorodzinnego?

Dziennik budowy powinien być wypełniany regularnie. Należy uwzględnić w nim wszystkie ważne wydarzenia, które wpływają na prawidłowe prowadzenie robót, a także sam przebieg. Pierwszy wpis powinien zawierać nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy robót oraz imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień kierownika budowy, projektanta sprawującego nadzór autorski i inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostali zatrudnieni. Każda z osób powinna potwierdzić zgodność podpisem wraz z datą. Wpisów mogą dokonywać: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy organu nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, geodeci, pracownicy organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Wpisy do dziennika budowy domu jednorodzinnego

Jak więc uzupełniać dziennik budowy domu jednorodzinnego? Wpisy powinny mieć datę oraz podpis osoby, która go dokonuje wraz z nazwiskiem i funkcją, którą sprawuje. Każda informacja musi być czytelna (jeżeli jest to dokument papierowy), chronologicznie ułożona, a także bez dużych przerw między kolejnymi linijkami. Zakończenie budowy potwierdza ostatni wpis kierownika budowy.

Poszczególne wpisy powinny zawierać datę i rodzaj wykonanej pracy, na przykład „Wykonano betonowanie fundamentów. Użyto X m³ betonu marki X”, „Rozpoczęto malowanie ścian konstrukcyjnych z „nazwa materiał”, „Wykonano dodatkowy otwór okienny w osiach „X-X” o wymiarach XXX cm”.

Brak wpisów w dzienniku budowy - konsekwencje

Brak wpisów w dzienniku budowy zwykle prowadzi do poważnych konsekwencji. Może to na przykład utrudnić prawidłowy nadzór nad pracami budowlanymi, co może skutkować błędami budowlanymi. Z kolei brak dziennika budowy może wiązać się z ukaraniem karą grzywny.

Brak wpisów w dzienniku budowy może być również uznany za naruszenie prawa budowlanego, co może skutkować sankcjami, takimi jak kary finansowe, a w skrajnych przypadkach nawet zawieszeniem lub przerwaniem prac budowlanych. Dziennik prowadzony w formie papierowej, może być kontynuowany w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące EDB znajdziesz w ustawie Prawo budowlane lub poznasz je, decydując się na szkolenie – zarządzanie projektem budowlanym, na którym omawiana jest aktualnie wprowadzana cyfryzacja w budownictwie. Prowadzenie dziennika budowy jest istotnym obowiązkiem, który wymaga dokładności. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, jak EDB ryzyko zagubienia dokumentu jest zniwelowane, a poszczególne wpisy można dodawać na bieżąco praktycznie z każdego miejsca.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami