Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy I po co?

  1. Co to jest plan BIOZ?
  2. Kto opracowuje plan BIOZ?
  3. Plan BIOZ – kiedy wymagany?
  4. Co powinien zawierać plan BIOZ?

Często na egzaminach ustnych różnych specjalności budowlanych pojawiają się pytania o istotę planu BIOZ. Ten rodzaj dokumentu zawiera nie tylko zakres robót, ale także informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji prac. Sprawdź, czym jest dokument, kto go wypełnia i jak powinien wyglądać.

Co to jest plan BIOZ?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, skrótowo określany jako BIOZ to dokument, w którym znajdują się szczegółowe ustalenia dotyczące bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych na danym obszarze. Tworzony jest w przypadku wykonywania prac na terenie o zwiększonym ryzyku na przykład pod ziemią, w wodzie, czy przy obecności substancji chemicznych. Dokładne regulacje podaje ustawa Prawo budowlane, a więcej szczegółów uwzględniających plan BIOZ – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003.

Kto opracowuje plan BIOZ?

Plan BIOZ sporządza kierownik posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Musi to zrobić przed rozpoczęciem budowy. Może również zlecić jego opracowanie – wówczas przygotowuje go inwestor lub projektant w zakresie podstawowych obowiązków na podstawie przepisów prawa. Plan powstaje na bazie informacji BIOZ, która jest częścią projektu budowlanego oraz w oparciu o informacje dostarczone przez projektanta. W zależności od zmieniających się warunków dokument można modyfikować. Zmiany może jednak nanosić jedynie kierownik budowy i należy je również uwzględnić w dzienniku budowy.

Plan BIOZ - kiedy wymagany?

Konieczność stworzenia planu BIOZ zachodzi jeżeli przewidywane prace budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. Przykładowo, inwestor chce postawić domek szeregowy jednorodzinny i zakłada, że na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych czas pracy wyniesie około 4500 roboczogodzin. Wartość ta przekracza założone 500 więc kierownik musi stworzyć plan BIOZ. Dom jednorodzinny, szeregowiec czy bliźniak – w takim wypadku rodzaj inwestycji nie ma znaczenia.

Plan BIOZ będzie również wymagany jeżeli miejsce prowadzenia prac i ogólny charakter robót może przyczynić się do wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia i ogólnego bezpieczeństwa, jak prace na wysokości, ryzyko przysypania ziemią, obecność substancji chemicznych lub czynników biologicznych, stwierdzenie zagrożenia promieniowaniem jonizującym oraz prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych.

Miejsca prac, w których występuje ryzyko utonięcia, prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, wymaganych użycia materiałów wybuchowych czy z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza również wymagają stworzenia planu BIOZ.

Co powinien zawierać plan BIOZ?

Warto wiedzieć, co zawiera plan bioz, gdyż ma on konkretną konstrukcję. Składa się z trzech części – tytułowej, opisowej i rysunkowej. Ostatnia jest sporządzona na podstawie kopii projektu. Dokładne informacje i szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co zawiera plan BIOZ określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Wzorcowa informacja BIOZ zawiera m.in. zakres robót, istniejące obiekty budowlane, kolejność wykonywanych robót, instruktaż pracowników, czy też środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegają niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami