UPRAWNIENIA BUDOWLANE – czyli wszystko co musisz wiedzieć

 1. Uprawnienia budowlane i ich rodzaje?
 2. Uprawnienia budowlane – kto nadaje, praktyka zawodowa, dokumenty kwalifikacyjne
 3. Zagraniczne wykształcenie a uprawnienia budowlane w Polsce?
 4. Uprawnienia budowlane po technikum – jak je zdobyć ?
 5. Przygotuj się do egzaminu na uprawnienia budowlane

Uzyskanie uprawnień budowlanych jest konieczne, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zgodnie z prawem obowiązującym nie tylko w Polsce, ale na terytorium całej Unii Europejskiej, wyróżnia się tak zwane zawody regulowane. Czyli takie, których obowiązki można wykonywać dopiero po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Jeśli zatem chcesz zostać kierownikiem przy pracach wyburzeniowych, konieczne będą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej. Jeśli natomiast swoją przyszłość zamierzasz związać z robotami hydrotechnicznymi, musisz uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Odpowiednie uprawnienia będą konieczne nie tylko w przypadku zawodu kierownika budowy lub robót budowlanych, ale i projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ICH RODZAJE

Dz.U.2020.1333 t.j.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art.. 12. [Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – definicja, podstawa wykonywania; uprawnienia budowlane]

 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

6) (uchylony);

7) (uchylony)

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

 

Osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne, są zobowiązane wykonywać swoje zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, jak również z należytą starannością, bezpieczeństwem, jakością pracy i właściwą organizacją.

Warto zaznaczyć, że w zależności od specjalności, wyróżnia się kilka rodzajów uprawnień budowlanych:

 1. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
 2. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 3. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej:
  • uprawnienia mostowe
  • uprawnienia drogowe
  • uprawnienia kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
  • uprawnienia kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym
  • uprawnienia hydrotechniczne
  • uprawnienia wyburzeniowe

4.Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

   • uprawnienia telekomunikacyjne
   • uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
   • uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  UPRAWNIENIA BUDOWLANE – KTO NADAJE, PRAKTYKA ZAWODOWA, DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

  Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu państwowego sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz praktyczne zastosowanie wiedzy technicznej.

  Uprawnienia budowlane elektryczne, konstrukcyjno-budowlane,  jak i na przykład uprawnienia sanitarne nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).

  Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i zakończeniu praktyki zawodowej (uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga odbycia praktyki zawodowej) kandydat ubiegający się o nadanie uprawnień budowlanych, składa wniosek wraz z kompletem dokumentów kwalifikacyjnych do okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB.

  Okręgowa komisja kwalifikacyjna PIIB sprawdza złożone przez kandydata dokumenty i w przypadku pozytywnej weryfikacji, dopuszcza osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do egzaminu.

  ZAGRANICZNE WYKSZTAŁCENIE A UPRAWNIENIA BUDOWLANE W POLSCE

  W przypadku odbycia nauki za granicą oraz otrzymaniu dyplomu, przed złożeniem dokumentów, konieczne może być przejście przez proces uznania dyplomu zagranicznego tzw. nostryfikacji.

  Celem nostryfikacji jest określenie zakresu wykształcenia i porównanie go z zakresem kształcenia w Polsce.

  Jeżeli poziom wykształcenia jest niewystarczający, należy zwrócić się do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem, którego celem jest indywidualne rozpatrzenie konkretnej sprawy.

  UPRAWNIENIA BUDOWLANE PO TECHNIKUM – JAK JE ZDOBYĆ ?

  Po ukończeniu technikum sposób uzyskiwania uprawnień budowlanych jest taki sam, jak dla osób posiadających wyższe wykształcenie, z wyjątkiem wymogu odbycia praktyki zawodowej. W tym przypadku praktyka zawodowa ulega wydłużeniu.

  Praktykę można rozpocząć po uzyskaniu tytułu technika w danej specjalności. Osoba ubiegająca się o uprawnienia architektoniczne lub uprawnienia z innej specjalności zdaje egzamin w tzw. ograniczonym zakresie.

  Co to oznacza?  Chcąc uzyskać na przykład uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, egzaminowany będzie musiał odpowiedzieć na mniejszą liczbę pytań. Pomniejszony zostanie również zakres wymaganej znajomości aktów prawnych.

  PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

  Nauka do egzaminu na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane lub uprawnienia sanitarne wymaga poświęcenia wielu godzin na dokładne przeanalizowanie i zrozumienie poszczególnych zagadnień. Jeżeli chcesz rozszerzyć swoje kompetencje, przyswoić obszerny zakres wiedzy, warto wziąć udział w specjalnie przygotowanym kursie.

  Unikatowa formuła kursu online przygotowanego przez SBM CSU pozwala na naukę w dogodnym czasie i miejscu dla uczestnika.  Możesz dołączyć do kursu w dowolnym momencie (nie mamy wyznaczonych sztywno terminów,)  i uczyć się „od zaraz” aż do dnia egzaminu.

  Kurs na uprawnienia budowlane składa się z ponad 37h wykładów online ułożonych w specjalne moduły i gotowych do odsłuchania na platformie e-learingowej. Wykłady prowadzone są przez ekspertów doświadczonych w przygotowywaniu do tego egzaminu. Podczas sesji na żywo z wykładowcą, poruszone zostają również zagadnienia, które dotyczą egzaminu ustnego. Uczestnicy kursu dostają obszerne materiały szkoleniowe pomocne w nauce przed egzaminem. Potrzebne Ci uprawnienia budowlane elektryczne lub w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych?

  Zanim podejdziesz do egzaminu, zadbaj o jak najlepsze przygotowania, uczęszczając na dedykowany kurs w SBM CSU!

  Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące kursu na uprawnienia budowlane – zadzwoń do nas lub napisz: biuro@sbm-szkolenia.pl, a chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości i podpowiemy rozwiązania.

   

   

  Zródło :
  https://www.piib.org.pl/

   

  Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

  Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami