ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW – REWOLUCYJNE ZMIANY OD 28 KWIETNIA 2023 ROKU!!!

 1. Czym jest świadectwo energetyczne budynku?
 2. Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli obowiązki właściciela nieruchomości, zarządcy budynku, inwestora od 28 kwietnia 2023 r.
 3. Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
 4. Kto sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej
 5. Forma przekazania świadectwa po nowelizacji ustawy (od 28 kwietnia 2023r.)
 6. Kto może dokonywać kontroli
 7. Ważność świadectwa

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która wdraża bezpośrednio dyrektywy Parlamentu Europejskiego do prawodawstwa polskiego. Świadectwo energetyczne obowiązuje więc w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Dlaczego zatem teraz zrobiło się w tym temacie bardzo głośno?

Świadectwo energetyczne – idą zmiany!

Od 28 kwietnia 2023 roku, na podstawie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej oraz ustawy Prawo budowlane, w życie wchodzą ważne zmiany – wprowadzonych zostaje szereg istotnych zmian, w tym przede wszystkim obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku, w tym tych wybudowanych przed 2009, zarówno indywidualnego, jak i wielorodzinnego oraz dla części budynku – czyli np. lokalu mieszkalnego.

Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne mieszkania czy domu to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Na podstawie tych informacji można oszacować roczne zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie zaplanować koszty zużycia energii.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli obowiązki właściciela nieruchomości, zarządcy budynku, inwestora od 28 kwietnia 2023 r.

  • Obowiązek przekazania świadectwa nabywcy lub najemcy w sytuacji, kiedy budynek, część budynku lub lokal będzie:
   • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
   • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   • wynajęty.
  • Obowiązek sporządzenia świadectwa dla właściciela lub zarządcy budynku i zamieszczenia go w widocznym miejscu dla budynków:
   • powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
   • powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności.
  • Obowiązek dla inwestora załączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.
  • Obowiązek podawania w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części następujących informacji:
   • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
   • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
   • jednostkową wielkość emisji CO2.
  • Obowiązek kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, w tym tych o mocy ponad 70 kW.Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji polegającej na:
   • sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
    • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
    • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
    • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
    • co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych powyżej, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;
   • ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:
    • dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
    • połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
  • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).
  • W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo energetyczne domu/innej nieruchomości, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Ważne: Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania dokumentu, jakim jest certyfikat energetyczny budynku.

Kto sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej:

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Według przepisów:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • ukończyła:
   • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
   • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

   lub

   • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. w specjalnościach:
    • architektonicznej,
    • konstrukcyjno-budowlanej,
    • inżynieryjnej:
     • mostowej,
     • drogowej,
     • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
     • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
     • hydrotechnicznej,
     • wyburzeniowej;
    • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
     • telekomunikacyjnych,
     • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
     • elektrycznych i elektroenergetycznych.

Forma przekazania świadectwa po nowelizacji ustawy (od 28 kwietnia 2023r.)

   • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

   • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Kto może dokonywać kontroli:

Wyłącznie osoba wpisana do wykazu w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, która posiada:

  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej;
  • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

To tylko wybrane kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Zagadnienia dotyczące znowelizowanych regulacji w zakresie charakterystyki  efektywności energetycznej zostaną omówione kompleksowo na szkoleniu online pt. „Świadectwa charakterystyki energetycznej w świetle obowiązujących i planowanych przepisów” na które serdecznie zapraszamy w dniu 23 marca 2023roku.

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego zaprasza również na warsztaty praktyczne online, które odbędą się dnia 30 marca 2023 roku !!! Więcej informacji : https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/kurs-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej/

 

 

 

Źródło:
www.gov.pl

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami