Obowiązki kierownika budowy

 

  1. Kierownik budowy – zakres obowiązków
  2. Kierownik budowy obowiązki prawo budowlane
  3. Zadania kierownika budowy wobec inwestora
  4. Jak zdobyć uprawnienia kierownika budowy?

Kierownik budowy pełni kluczową rolę w procesie realizacji projektu budowlanego. To osoba odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i koordynację wszystkich działań związanych z budową. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac, a zakres jego obowiązków jest dosyć szeroki. Wszystkie aspekty reguluje ustawa Prawo budowlane. Sprawdź, jakie są najważniejsze zadania kierownika budowy i jakie kompetencje musi posiadać.

Kierownik budowy - zakres obowiązków

Obowiązki kierownika budowy to rozbudowany zakres prac, który obejmuje nie tylko wypełnianie dokumentów, ale także działania, które mają realny wpływ na odpowiedni poziom bezpieczeństwa na miejscu. Jego zadaniem jest także prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie pracami zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zakresu obowiązków należy również dodać koordynację realizacji zadań, które mają zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa, czyli odpowiednie rozplanowanie prac, by były prowadzone kolejno lub jednocześnie z zachowaniem wszelkich norm prawnych. Obowiązki kierownika budowy w zakresie BHP to istotna część realizowanych zadań. Dzięki temu można wyeliminować zagrożenie i ochronić zdrowie lub życie.

Kierownik budowy obowiązki prawo budowlane

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Jego obowiązkiem jest również zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem. Obowiązki kierownika budowy w procesie budowlanym nie kończą się na nadzorowaniu. Specjalista może wstrzymać roboty budowlane, jeżeli stwierdzi, że zachodzi ryzyko wystąpienia zagrożenia. Jego obowiązkiem jest poinformowanie odpowiedniego organu o zaistniałej sytuacji. Musi również przygotować dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego, a przede wszystkim czuwać na realizacją zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Zadania kierownika budowy wobec inwestora

Kierownik informuje inwestora o wpisie do dziennika budowy, który dotyczy wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem. Ponadto zgłasza inwestorowi sprawdzenie lub odbiór robót, ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru. Uczestniczy również w procesie odbioru, a w razie stwierdzenia wad, zapewnia ich usunięcie oraz przekazuje informacje inwestorowi. Łączenie funkcji kierownika i inwestora, według polskiego prawa jest zakazane. Kierownik budowy obowiązki powinien realizować z należytą starannością i dokładnością.

Jak zdobyć uprawnienia kierownika budowy?

Jak zatem zostać kierownikiem budowy? To samodzielna funkcja w budownictwie dlatego konieczne jest uzyskanie stosownych uprawnień. Wymagane jest zdanie egzaminu, który składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. By móc do niego podejść trzeba złożyć wniosek, w którym znajdą się dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie oraz odbytą praktykę na budowie. Pozytywny wynik uzyskany na egzaminie na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa daje wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane i pozwala sprawować funkcje techniczne. Nie istnieje żaden kurs kierownika budowy, który pozwala skrócić tę drogę, jednak może pomóc w przygotowaniach. Jedynie odpowiednio realizowane szkolenie, które przygotuje kandydata na egzamin, pomaga zrozumieć materiał i nauczyć się go w prosty i przystępny sposób. Warto wiedzieć, że odpowiedzialność karną i cywilną za błędy czy usterki ponosi właśnie kierownik budowy. Kurs, który pomaga przygotować się do egzaminu dokładnie wyjaśnia wszystkie aspekty prawne, dzięki czemu możesz w przystępny sposób zrozumieć przepisy.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami

Sprawdź również pozostałe artykuły

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym   Architekt a projektant budowlany Podstawowe obowiązki projektanta - prawo budowlane Obowiązki projektanta Zostań najlepszym specjalistom w branży! Projektant jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zakres jego...

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?   Uprawnienia budowlane – specjalności Uprawnienia budowlane – wymagania Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane to prawo do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Dzięki...

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Czym jest umowa o roboty budowlane?   Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać? Umowa na wykonanie prac budowlanych z podwykonawcą Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną Umowa na prace budowlane jest kontraktem, który stanowi podstawę realizacji...

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę? Wniosek o dofinansowanie szkolenia Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie szkolenia - przykład Podanie o dofinansowanie kursów przez pracodawcę Nieustanny rozwój, szczególnie w branży budowlanej jest...

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego   Przeglądy techniczne budynków – przepisy prawne Kto sprawdza stan techniczny budynku jednorodzinnego? Co powinien zawierać protokół kontroli okresowej? Przegląd techniczny budynku – co ile lat powinien...

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy I po co? Co to jest plan BIOZ? Kto opracowuje plan BIOZ? Plan BIOZ - kiedy wymagany? Co powinien zawierać plan BIOZ? Często na egzaminach ustnych różnych specjalności budowlanych pojawiają się pytania o istotę...