Czym jest umowa o roboty budowlane?

 

  1. Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać?
  2. Umowa na wykonanie prac budowlanych z podwykonawcą
  3. Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną

Umowa na prace budowlane jest kontraktem, który stanowi podstawę realizacji inwestycji. Stanowi odrębny dokument niż ten o wykonanie projektu, który podpisuje się z architektem. Co ciekawe, umowa na roboty budowlane jest pochodną umowy o dzieło, ale ze względu na specyfikę i charakter musi być odpowiednio sporządzona. Szczegółowe przepisy reguluje Kodeks cywilny (art. 647-658). Sprawdź, co powinien zawierać kontrakt, kto go sporządza i jak wygląda przykładowy dokument!

Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa o roboty budowlane zobowiązuje wykonawcę do oddania przewidzianego w umowie obiektu. Musi być wykonany zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót – przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa na wykonanie prac budowlanych jest umową cywilnoprawną, w której muszą znaleźć się miejsce i data jej zawarcia, strony (inwestor oraz wykonawca), opis przedmiotu umowy (na przykład remont czy budowa), wysokość wynagrodzenia, forma i termin zapłaty. W dokumencie musi znaleźć się również informacja o zasadach odpowiedzialności stron za niewywiązanie się z kontraktu wraz z sankcjami. Umowa zwieńczona zostaje podpisem. Powinny znaleźć się również niezbędne załączniki – plany czy ważne dokumenty. Warto również wiedzieć, że w przypadku zobowiązania, jakim jest umowa o roboty budowlane, przedawnienie następuje po 3 latach.

Umowa na wykonanie prac budowlanych z podwykonawcą

Ustawodawca określił, że ustalony przez strony zakres robót wykonuje wykonawca lub podwykonawca. By zawrzeć taki kontrakt swoją zgodę musi wyrazić inwestor. Umowa na wykonanie usługi budowlanej z podwykonawcą musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarówno generalny wykonawca, jak i inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za zawarcie kontraktów, co pozwala ochronić interesy podwykonawców, jeżeli druga strona nie będzie chciała zapłacić. Inwestor z generalnym wykonawcą odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Inwestor może w ciągu 30 dni zgłosić sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o regulacji prawnej zobowiązania, jakim jest umowa o roboty budowlane, KC to kodeks, w którym znajdziesz niezbędne informacje.

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną

Jak już wiesz, stronami umowy są inwestor oraz wykonawca. W obu przypadkach mogą to być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przepisy kodeksu cywilnego nie wymagają statusu przedsiębiorcy od żadnej ze stron. Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną najczęściej jest podpisywana w przypadku budowy lub remontu domu. W takim dokumencie musi być określony inwestor i wykonawca, przedmiot i cel umowy (zakres obowiązków wykonawcy, numer i nazwa projektu), obowiązki wykonawcy i inwestora, szczegóły dotyczące wynagrodzenia (zasady wypłacenia, wiotkość, rodzaj i termin). Umowa na wykonanie usług budowlanych powinna być przygotowana z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najczęściej przygotowują ją lub podpisują osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budowy, architekci, a także generalni wykonawcy robót budowlanych, inwestorzy, deweloperzy, nadzór techniczny i administracyjno-budowlany. Zmieniające się prawo zmusza strony do ciągłej aktualizacji wiedzy.

Szkolenie „Umowy o roboty budowlane w praktyce” pomoże każdemu, kto pracuje w branży  budowlanej na poznanie i zrozumienie konstrukcji takiego kontraktu. Warsztat prowadzi specjalistka, która zajmuje się aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. To doświadczona adwokat, która doradza czołowym polskim i zagranicznym firmom przy realizacji projektów budowlanych. Warto postawić na doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę o zobowiązaniu, jakim jest umowa na wykonanie prac budowlanych!

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami

Sprawdź również pozostałe artykuły

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym   Architekt a projektant budowlany Podstawowe obowiązki projektanta - prawo budowlane Obowiązki projektanta Zostań najlepszym specjalistom w branży! Projektant jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zakres jego...

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?   Uprawnienia budowlane – specjalności Uprawnienia budowlane – wymagania Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane to prawo do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Dzięki...

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę? Wniosek o dofinansowanie szkolenia Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie szkolenia - przykład Podanie o dofinansowanie kursów przez pracodawcę Nieustanny rozwój, szczególnie w branży budowlanej jest...

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy   Kierownik budowy - zakres obowiązków Kierownik budowy obowiązki prawo budowlane Zadania kierownika budowy wobec inwestora Jak zdobyć uprawnienia kierownika budowy? Kierownik budowy pełni kluczową rolę w procesie realizacji projektu...

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego   Przeglądy techniczne budynków – przepisy prawne Kto sprawdza stan techniczny budynku jednorodzinnego? Co powinien zawierać protokół kontroli okresowej? Przegląd techniczny budynku – co ile lat powinien...

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy I po co? Co to jest plan BIOZ? Kto opracowuje plan BIOZ? Plan BIOZ - kiedy wymagany? Co powinien zawierać plan BIOZ? Często na egzaminach ustnych różnych specjalności budowlanych pojawiają się pytania o istotę...